Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 3722/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh trong 6 tháng đầu năm và phương hướn...

Thông tin Kinh tế xã hội Báo cáo phát triển kinh tế xã hội  
Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 3722/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh trong 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm