Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai ngân sách

Công khai ngân sách  

STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định/Văn bản công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1
Quyết định về việc công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 của huyện Thanh Liêm Năm 202196/CK-NSNN2463/QĐ-UBND17/08/2022 QĐ 2463 Biểu 96.pdf
2
Quyết định về việc công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 của huyện Thanh Liêm Năm 202197/CK-NSNN2463/QĐ-UBND17/08/2022 QĐ 2463 Biểu 97.pdf
3
Quyết định về việc công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 của huyện Thanh Liêm Năm 202198/CK-NSNN2463/QĐ-UBND17/08/2022 QĐ 2463 Biểu 98.pdf
4
Quyết định về việc công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 của huyện Thanh Liêm Năm 202199/CK-NSNN2463/QĐ-UBND19/08/2022 QĐ 2463 Biểu 99.pdf
5
Quyết định về việc công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 của huyện Thanh Liêm Năm 2021100/CK-NSNN19/08/2022 QĐ 2463 Biểu 100.pdf
6
Quyết định về việc công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 của huyện Thanh Liêm Năm 2021101/CK-NSNN2463/QĐ-UBND19/08/2022 QĐ 2463 Biểu 101.pdf
7
Quyết định về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của huyện Thanh Liêm 202281/CK-NSNN5050/QĐ-UBND29/12/2021 QĐ 5050 - Biểu 81.pdf
8
Quyết định về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của huyện Thanh Liêm 202282/CK-NSNN5050/QĐ-UBND29/12/2021 QĐ 5050 - Biểu 82.pdf
9
Quyết định về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của huyện Thanh Liêm 202283/CK-NSNN5050/QĐ-UBND29/12/2021 QĐ 5050 - Biểu 83.pdf
10
Quyết định về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của huyện Thanh Liêm 202284/CK-NSNN5050/QĐ-UBND29/12/2021 QĐ 5050 - Biểu 84.pdf
11
Quyết định về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của huyện Thanh Liêm 202285/CK-NSNN5050/QĐ-UBND29/12/2021 QĐ 5050 - Biểu 85.pdf
12
Quyết định về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của huyện Thanh Liêm 202286/CK-NSNN5050/QĐ-UBND29/12/2021 QĐ 5050 - Biểu 86.pdf
13
Quyết định về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của huyện Thanh Liêm 202288/CK-NSNN5050/QĐ-UBND29/12/2021 QĐ 5050 - Biểu 88.pdf
14
Quyết định về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của huyện Thanh Liêm 202289/CK-NSNN5050/QĐ-UBND29/12/2021 QĐ 5050 - Biểu 89.pdf
15
Quyết định về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 9 thagns năm 2021 của huyện Thanh Liêm 2021Biểu số 95/CK-NSNN3502/QĐ-UBND25/10/2021 QĐ 3502.pdf
16
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 của huyện Thanh Liêm 2020Biểu mẫu 97/CK-NSNN2974/QĐ-UBND10/08/2021 Biểu số 97.pdf
17
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 của huyện Thanh Liêm 2020Biểu mẫu 98/CK-NSNN2974/QĐ-UBND10/08/2021 Biểu số 98.pdf
18
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 của huyện Thanh Liêm 2020Biểu mẫu 99/CK-NSNN2974/QĐ-UBND10/08/2021 Biểu số 99.pdf
19
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 của huyện Thanh Liêm 2020Biểu mẫu 100/CK-NSNN2974/QĐ-UBND10/08/2021 Biểu số 100.pdf
20
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 của huyện Thanh Liêm 2020Biểu mẫu 101/CK-NSNN2974/QĐ-UBND10/08/2021 Biểu số 101.pdf
21
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 của huyện Thanh Liêm 2020Biểu mẫu 102/CK-NSNN2974/QĐ-UBND10/08/2021 Biểu số 102.pdf
22
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 của huyện Thanh Liêm 2020Biểu mẫu 96/CK-NSNN2974/QĐ-UBND10/08/2021 Biểu số 96.pdf
23
Quyết định về việc công bố khai thác số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2021của huyện Thanh Liêm 2021Biểu số 94/CK-NSNN2943/QĐ-UBND05/08/2021 QD 2943.pdf
24
Quyết định về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2021của huyện Thanh Liêm 2021Biểu số 95/CK-NSNN2943/QĐ-UBND06/08/2021 QĐ 2943.pdf
25
Dự toán chi ngân sách cấp huyện theo từng lĩnh vực năm 2021 2021Biểu số 85/CK-NSNN3821/QĐ-UBND31/12/2020 Bieu mau 85.pdf ; QD 3821.pdf
26
Dự toán chi ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan, tổ chức năm 2021 2021Biểu số 86/CK-NSNN3821/QĐ-UBND31/12/2020 Bieu mau 86.pdf ; QD 3821.pdf
27
Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2021 2021Biểu số 87/CK-NSNN3821/QĐ-UBND31/12/2020 Bieu mau 87.pdf ; QD 3821.pdf
28
Dự toán chi thường xuyên cảu ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2021 2021Biểu số 88/CK-NSNN3821/QĐ-UBND31/12/2020 Bieu mau 88.pdf ; QD 3821.pdf
29
Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng xã năm 2021 2021Biểu số 89/CK-NSNN3821/QĐ-UBND31/12/2020 Bieu mau 89.pdf ; QD 3821.pdf
30
Cân đối ngân sách huyện năm 2021 2021Biểu số 81/CK-NSNN3821/QĐ-UBND31/12/2020 Bieu mau 81.pdf ; QD 3821.pdf
31
Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp huyện và ngân sách xã năm 2021 2021Biểu số 82/CK-NSNN3821/QĐ-UBND30/12/2020 Bieu mau 82.pdf ; QD 3821.pdf
32
Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021 2021Biểu số 83/CK-NSNN3821/QĐ-UBND31/12/2020 Bieu mau 83.pdf ; QD 3821.pdf
33
Dự toán chi ngân sách huyện, chi ngân sách cấp huyện và ngân sách xã theo cơ cấu chi năm 2021 2021Biểu số 84/CK-NSNN3821/QĐ-UBND31/12/2020 Bieu mau 84.pdf ; QD 3821.pdf
34
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của huyện Thanh Liêm 202096-97-98-99-100-101-1022361/QĐ-UBND07/08/2020 Quyet dinh 2361.pdf
35
Quyết định về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2020 của huyện Thanh Liêm 202093-94-952363/QĐ-UBND07/08/2020 Quyet dinh 2363.pdf
36
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của huyện Thanh Liêm 201996-97-98-99100-101-1021692/QĐ-UBND01/08/2019 Quyet dinh 1692.pdf
37
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của huyện Thanh Liêm 201881-82-83-84-893616/QĐ-UBND14/12/2018 Quyet dinh 3616.pdf