Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai ngân sách

Công khai ngân sách  

STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định/Văn bản công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1
Quyết định về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 9 thagns năm 2021 của huyện Thanh Liêm 2021Biểu số 95/CK-NSNN3502/QĐ-UBND25/10/2021 QĐ 3502.pdf
2
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 của huyện Thanh Liêm 2020Biểu mẫu 97/CK-NSNN2974/QĐ-UBND10/08/2021 Biểu số 97.pdf
3
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 của huyện Thanh Liêm 2020Biểu mẫu 98/CK-NSNN2974/QĐ-UBND10/08/2021 Biểu số 98.pdf
4
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 của huyện Thanh Liêm 2020Biểu mẫu 99/CK-NSNN2974/QĐ-UBND10/08/2021 Biểu số 99.pdf
5
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 của huyện Thanh Liêm 2020Biểu mẫu 100/CK-NSNN2974/QĐ-UBND10/08/2021 Biểu số 100.pdf
6
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 của huyện Thanh Liêm 2020Biểu mẫu 101/CK-NSNN2974/QĐ-UBND10/08/2021 Biểu số 101.pdf
7
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 của huyện Thanh Liêm 2020Biểu mẫu 102/CK-NSNN2974/QĐ-UBND10/08/2021 Biểu số 102.pdf
8
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 của huyện Thanh Liêm 2020Biểu mẫu 96/CK-NSNN2974/QĐ-UBND10/08/2021 Biểu số 96.pdf
9
Quyết định về việc công bố khai thác số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2021của huyện Thanh Liêm 2021Biểu số 94/CK-NSNN2943/QĐ-UBND05/08/2021 QD 2943.pdf
10
Quyết định về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2021của huyện Thanh Liêm 2021Biểu số 95/CK-NSNN2943/QĐ-UBND06/08/2021 QĐ 2943.pdf
11
Dự toán chi ngân sách cấp huyện theo từng lĩnh vực năm 2021 2021Biểu số 85/CK-NSNN3821/QĐ-UBND31/12/2020 Bieu mau 85.pdf ; QD 3821.pdf
12
Dự toán chi ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan, tổ chức năm 2021 2021Biểu số 86/CK-NSNN3821/QĐ-UBND31/12/2020 Bieu mau 86.pdf ; QD 3821.pdf
13
Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2021 2021Biểu số 87/CK-NSNN3821/QĐ-UBND31/12/2020 Bieu mau 87.pdf ; QD 3821.pdf
14
Dự toán chi thường xuyên cảu ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2021 2021Biểu số 88/CK-NSNN3821/QĐ-UBND31/12/2020 Bieu mau 88.pdf ; QD 3821.pdf
15
Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng xã năm 2021 2021Biểu số 89/CK-NSNN3821/QĐ-UBND31/12/2020 Bieu mau 89.pdf ; QD 3821.pdf
16
Cân đối ngân sách huyện năm 2021 2021Biểu số 81/CK-NSNN3821/QĐ-UBND31/12/2020 Bieu mau 81.pdf ; QD 3821.pdf
17
Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp huyện và ngân sách xã năm 2021 2021Biểu số 82/CK-NSNN3821/QĐ-UBND30/12/2020 Bieu mau 82.pdf ; QD 3821.pdf
18
Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021 2021Biểu số 83/CK-NSNN3821/QĐ-UBND31/12/2020 Bieu mau 83.pdf ; QD 3821.pdf
19
Dự toán chi ngân sách huyện, chi ngân sách cấp huyện và ngân sách xã theo cơ cấu chi năm 2021 2021Biểu số 84/CK-NSNN3821/QĐ-UBND31/12/2020 Bieu mau 84.pdf ; QD 3821.pdf
20
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của huyện Thanh Liêm 202096-97-98-99-100-101-1022361/QĐ-UBND07/08/2020 Quyet dinh 2361.pdf
21
Quyết định về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2020 của huyện Thanh Liêm 202093-94-952363/QĐ-UBND07/08/2020 Quyet dinh 2363.pdf
22
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của huyện Thanh Liêm 201996-97-98-99100-101-1021692/QĐ-UBND01/08/2019 Quyet dinh 1692.pdf
23
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của huyện Thanh Liêm 201881-82-83-84-893616/QĐ-UBND14/12/2018 Quyet dinh 3616.pdf