Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế- xã hội Tháng 10, nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 11 năm 2018

Thông tin Kinh tế xã hội Báo cáo phát triển kinh tế xã hội  
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế- xã hội Tháng 10, nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 11 năm 2018
Xem chi tiết tại đây: Bao cao 259.pdf