Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách thủ tục Hành chính

Danh sách thủ tục hành chính  
thủ tục hành chính
STTTên Thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan giải quyết
1 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (2.000181.000.00.00.H25) 2. Lĩnh vực Công thương 1. Thủ tục hành chính cấp huyện
2 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân (Mã thủ tục:2.001661.000.00.00.H25) 5. Lĩnh vực Lao động TBXH 1. Thủ tục hành chính cấp huyện
3 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất (Mã thủ tục:1.000804.000.00.00.H25) 8. Lĩnh vực Nội vụ 1. Thủ tục hành chính cấp huyện
4 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề (Mã thủ tục:2.000374.000.00.00.H25) 8. Lĩnh vực Nội vụ 1. Thủ tục hành chính cấp huyện
5 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại (2.000364.000.00.00.H25) 8. Lĩnh vực Nội vụ 1. Thủ tục hành chính cấp huyện
6 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình (2.000356.000.00.00.H25) 8. Lĩnh vực Nội vụ 1. Thủ tục hành chính cấp huyện
7 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (Mã thủ tục:2.001885.000.00.00.H25) 10. Lĩnh vực Thông tin truyền thông 1. Thủ tục hành chính cấp huyện
8 Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (Mã thủ tục:2.001884.000.00.00.H25) 10. Lĩnh vực Thông tin truyền thông 1. Thủ tục hành chính cấp huyện
9 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (Mã thủ tục:2.001880.000.00.00.H25) 10. Lĩnh vực Thông tin truyền thông 1. Thủ tục hành chính cấp huyện
10 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (Mã thủ tục:2.001786.000.00.00.H25) 10. Lĩnh vực Thông tin truyền thông 1. Thủ tục hành chính cấp huyện
11 Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải (2.000424.000.00.00.H25) 6. Lĩnh vực Tư pháp 1. Thủ tục hành chính cấp huyện
12 Thủ tục mua bán hóa đơn bán tài sản nhà nước và hóa đơn bán tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước (1.005007.000.00.00.H25) 13. Lĩnh vực Tài chính 1. Thủ tục hành chính cấp huyện
13 Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 luật tín ngưỡng, tôn giáo (Mã thủ tục:1.001228.000.00.00.H25) 8. Lĩnh vực Nội vụ 1. Thủ tục hành chính cấp huyện
14 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện (Mã thủ tục:2.000267.000.00.00.H25) 8. Lĩnh vực Nội vụ 1. Thủ tục hành chính cấp huyện
15 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện (Mã thủ tục:1.000316.000.00.00.H25) 8. Lĩnh vực Nội vụ 1. Thủ tục hành chính cấp huyện
16 Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện (Mã thủ tục:1.001220.000.00.00.H25) 8. Lĩnh vực Nội vụ 1. Thủ tục hành chính cấp huyện
17 Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện (Mã thủ tục:1.001212.000.00.00.H25) 8. Lĩnh vực Nội vụ 1. Thủ tục hành chính cấp huyện
18 Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện (Mã thủ tục:1.001204.000.00.00.H25) 8. Lĩnh vực Nội vụ 1. Thủ tục hành chính cấp huyện
19 Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện (Mã thủ tục:1.001199.000.00.00.H25) 8. Lĩnh vực Nội vụ 1. Thủ tục hành chính cấp huyện
20 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (2.000629.000.00.00.H25) 2. Lĩnh vực Công thương 1. Thủ tục hành chính cấp huyện
21 Thủ tục cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (1.001279.000.00.00.H25) 2. Lĩnh vực Công thương 1. Thủ tục hành chính cấp huyện
22 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (2.000162.000.00.00.H25) 2. Lĩnh vực Công thương 1. Thủ tục hành chính cấp huyện
23 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa (Mã thủ tục:1.004088.000.00.00.H25) 3. Lĩnh vực Giao thông vận tải 2. Thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã
24 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa (1.004036.000.00.00.H25) 3. Lĩnh vực Giao thông vận tải 2. Thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã
25 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật (2.001711.000.00.00.H25) 3. Lĩnh vực Giao thông vận tải 2. Thủ tục hành chính cấp xã
26 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện (Mã thủ tục:1.004002.000.00.00.H25) 3. Lĩnh vực Giao thông vận tải 2. Thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã
27 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện (Mã thủ tục:1.003970.000.00.00.H25) 3. Lĩnh vực Giao thông vận tải 2. Thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã
28 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác (Mã thủ tục:1.006391.000.00.00.H25) 3. Lĩnh vực Giao thông vận tải 2. Thủ tục hành chính Cấp huyện, cấp xã
29 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện (Mã thủ tục:1.003930.000.00.00.H25) 3. Lĩnh vực Giao thông vận tải 2. Thủ tục hành chính Cấp huyện, cấp xã
30 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện (Mã thủ tục:2.001659.000.00.00.H25) 3. Lĩnh vực Giao thông vận tải 2. Thủ tục hành chính Cấp huyện, cấp xã
>>>|
Previous Page 1-30 Next Page