Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2022.

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm: đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2022.
UBND huyện Thanh Liêm tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Hoàng Mạnh Dũng – Phó BT HU – CT UBND huyện chủ trì hội nghị.      6 tháng đầu năm 2022, tình hình KT -XH huyện Thanh Liêm tiếp tục ổn định và phát triển, hầu hết các chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt trên 50% KH năm. Công tác xây dựng NTM tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các xã, chú trọng 2 xã Liên Sơn và Thanh Hương phấn đấu đạt NTM nâng cao năm 2022.  Sản xuất nông nghiệp được mùa, áp dụng thành công mô hình mạ khay cấy may, năng suất lúa bình quân đạt trên 66,8 tạ/ha, giá trị CN-TTCN tăng trưởng khá, ước 12.047 tỷ đồng đạt 53,25% KH, tăng 14,3 % so với cùng kỳ; Thu ngân sách từ kinh tế trên địa bàn ước trên 469,000 tỷ đồng, đạt 60,5% KH tỉnh giao. Công tác GPMB đã thực hiện 6 dự án mới, Huyện cũng đã hoàn thiện đồ án trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch vùng huyện đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050. Các hoạt động thông tin tuyên truyền, sự nghiệp y tế, giáo dục, phòng chống dịch bệnh Covid 19 thực hiện có hiệu quả. Chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. ANCT-TTATXH đảm bảo, công tác quốc phòng quân sự địa phương được duy trì. 

      6 tháng cuối năm huyện Thanh Liêm phấn đấu hoàn thành toàn diện đạt và vượt mức 15/15 chỉ tiêu KT-XH đã đề ra. Trước mắt tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa, vụ đông đảm bảo cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ, với diện tích gieo cây phấn đấu đạt 5.900 ha; diện tích trồng cây vụ đông 800 ha. Chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp giữa năm. Tập trung chỉ đạo đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện./.