Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch thu hồi và giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng nhà máy chế biến vật liệu xây dựng Tân Thủy, Kiện Khê, Thanh Liêm, Hà Nam