Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án Cải tạo, nâng cấp đường ĐH.02

Hợp tác - Đầu tư Những dự án đã và đang thực hiện  
Dự án Cải tạo, nâng cấp đường ĐH.02
1. Tên Công trình: Dự án Cải tạo, nâng cấp Đường ĐH.02
2. Mục tiêu đầu tư: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường huyện, phục vụ giao thông
3. Chủ đầu tư: UBND huyện,ban QLDA đầu tư xây dựng làm chủ đầu tư
4. Lĩnh vực chuyên môn: Giao thông
5.Tổng mức Đầu tư 9.990.000.000 đồng
6. Thời gian thực hiện: 2017-2019
7. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh và ngân sách huyện
8/ Tình trạng dự án: Đang triển  khai