Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến nối đường ĐH.07 với đường ĐH.10 đoạn Km0+00-Km2+143

Hợp tác - Đầu tư Những dự án đã và đang thực hiện  
Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến nối đường ĐH.07 với đường ĐH.10 đoạn Km0+00-Km2+143
1. Tên Công trình: Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến nối đường ĐH.07 với đường ĐH.10 đoạn Km0+00-Km2+143
2. Mục tiêu đầu tư: cải tạo, nâng cấp tuyến nối đường ĐH.07 với đường ĐH.10 đoạn Km0+00-Km2+143​ đã xuống cấp phục vụ giao thông, đi lại của nhân dân trên địa bàn.
3. Chủ đầu tư: UBND huyện, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng làm chủ đầu tư
4. Lĩnh vực chuyên môn: Giao thông
5. Thời gian thực hiện: 2017-2019
6. Tổng mức đầu tư: 9.900.000.000 đồng
7. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh và ngân sách huyện
8. Tình trạng dự án: Đang triển khai