Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công tác bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa

Giới thiệu chung Di tích lịch sử, danh thắng  
Công tác bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa
     Trên địa bàn tỉnh Hà Nam hiện nay có hơn 1780 di tích. Những năm qua ngành văn hóa TTDL và các địa phương đã có nhiều giải pháp để bảo tồn và phát huy giá trị của di tích. Tuy nhiên trên thực tế cũng có không ít di tích LSVH đang xuống cấp một cách trầm trọng. Làm thế nào để bảo tồn những di tích văn hóa, lịch sử là vấn đề đang đặt ra cho các cấp, ngành và toàn xã hội...

 1.jpg


Đình Hòa Ngãi xã Thanh Hà, huyn Thanh Liêm có lch s lâđời, th Thánh Lôi Công, ngườđã cócông trong kháng chiến chng gic Lương và được triđình nhà Lý  ban sc phong. Năm 2000, đìnhđược B Văn hóa Thông tin (nay là B văn hóa th thao và du lch) cp bng công nhn di tích lch svăn hóa cp quc gia. Tri qua nhng năm tháng chiến tranh, nhiu hng mc ca ngôđình đã b hưhng. Đáng nguyn vng tâm linh ca nhân dâđịa phương, năm 2010, ngôđình đượđầu tư trùng tu, tôn to vi kinh phí là 11 t đồng t ngun vn ngân sách Nhà nước.

2.jpg

3.jpg

Tuy nhiêđây ch là mt trong s rít các ngôđình được quan tâđầu tư trùng tu, tôn to. Trên trc tếđịa bàn Hà Nam hin nay có rt nhiu di tích lch s văn hóa b xung cp mt cách nghiêm trng. Đình làng Ngò xã Đức Lý, huyn Lý Nhân là mt ví d. Vi lch s hàng trăm năm, hin nay nhng chiếc ct bmăn mòn, trng rng,  mái ngói cong vênh, xô lch, tt c đều có th rơi xung bt c lúc nào. Ngôiđình làng Ngò không ch là nơi sinh hot tâm linh ca nhân dân mà nó còn là nơi hi hp ca các t chcđoàn th địa phương vì nơđây vn chưa có nhà văn hóa. Mc dù là di tích lch s được xếp hng cp quc gia t năm 2001 nhưng đến nay ngôđình này vn chưđược quan tâm bo tn mt cách xngđáng đúng vi danh hiu và giá tr ca nó.

5.jpg

Hin nay toàn tnh có 1780 di tích lch s. Tuy nhiên công tác bo tn các di tích  gp nhng khó khăn nhđịnh do ngân sách nhà nước cp cho công tác bo tn hn hp. Để khc phc tình trng này, nhiuđịa phương đã ch động ngun xã hi hóa nhưng do thiếđội ngũ cán b giám sát, thi công chuyên nghip trong công tác qun lý di tích dn ti mt s di tích chưa bđảm cht lượng, thm chí b xâm hi nghiêm trng. Vì vy, để công tác bo tn các di tích lch s văn hóđược bn vng, ngành Văn hóa cn sm xây dng kế hoch nghiên cu kho sát, đánh giá đúng thc trng các di tích, trên cơ s đó lp quy hoch tng th bo tđối vi tng di tích. Đồng thi, s dng có hiu qu ngun kinh phí đầu tư ca Nhà nước và đóng góp ca nhân dân nhm tng bước tu b, tôn to các di tích, góp phn thc hin tt công tác bo tn và phát huy giá tr ca di tích lch s văn hóa gn vi phát trin du lch bn vng, phc v tt nhim v phát trin kinh tế - xã hi cđịa phương.