Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định công nhận sáng kiến cấp huyện năm 2018

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH  
Quyết định công nhận sáng kiến cấp huyện năm 2018
Ngày 22 tháng 10 năm 2018, UBND huyện đã ban hành Quyết định công nhận 39 sáng keiens của 63 tác giả là sáng kiến cấp huyện năm 2018
Xem chi tiết tại đây Quyet dinh 3346-Du.signed.signed.pdf
                                    danh sach sang kien 2018 .xls