Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: bế giảng lớp trung cấp lý luận hành chính khóa K55.

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm: bế giảng lớp trung cấp lý luận hành chính khóa K55.
Chiều 16/8/2022 Huyện ủy Thanh Liêm  phối hợp với trường Chính trị tỉnh Hà Nam tổ chức lễ bế giảng  lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính k55 huyện Thanh Liêm hệ không tập trung khóa 2021-2022 dự lễ bế giảng có đồng chí Trần Xuân Thành Phó Bí thư thường trực Huyện ủy. Đồng chí Bùi Văn Hưng hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Hà Nam.     Trong thời gian 14 tháng, 79 học viên đến từ các chi Đảng bộ trực thuộc huyện ủy Thanh Liêm đã hoàn thành chương trình và nghiên cứu thực tế với 7 tuần, 10 môn học với tổng số tiết là 1056 tiết, với các nội dung cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; hệ thống chính trị, Nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính Nhà nước; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; kỹ năng lãnh đạo quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể; tình hình nhiệm vụ địa phương. Trong quá trình học tập có nhiều đồng chí có ý thức tự giác và tinh thần học tập cao, chấp hành nội quy quy định của nhà trường. Kết quả 100% các đồng chí đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp; trên 34% học viên đạt loại giỏi còn lại xếp loại loại khá.

     Qua đó nhằm trang bị cho cán bộ công chức, viên chức đang làm việc trong các cơ quan đơn vị trong huyện những kiến thức cơ bản và có hệ thống về phương diện lý luận và thực tiễn, đồng thời cập nhật kịp thời những chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước. Từ đó đã vận dụng trong quá trình công tác tại góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao. Tại lễ bế giảng 08 học viên được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong học tập và hoạt động của lớp./.