Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban ...

Thông tin cần biết  
Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quy chế xếp hạng di tích lịch sử -văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Hà Nam
QĐ 16.2024 của UBND tỉnh Hà Nam bãi bỏ QĐ 22.2016 về xếp hạng di tích.jpg