Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, Quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2018

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
Nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, Quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2018
Ngày 18 tháng 7 năm 2018, Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, kỳ hộp thứ 6 đã thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, Quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2018
Xem chi tiết tại đây nghi quyet 08 .pdf