Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2018-2019

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH  
Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2018-2019
Ngày 29 tháng 10 năm 2018, UBND huyện đã ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND ề việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2018-2019
Xem chi tiết tại đây Chi thi 09-A.signed.signed.pdf