Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH VỀ ỨNG DỤNG CNTT  
03/08/2018
Ngày 03 tháng 8 năm 2018, UBND huyện đã ban hành Công văn về việc rà soát theo Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trong toàn huyện
29/05/2018
29 tháng 5 năm 2018, UBND huyện đã ban hành công văn chỉ đạo về việc triển khai phàn mềm quản lý công sản ATS, NET
27/03/2018
Ngày 27 tháng 3 năm 2018, UBND huyễn đã ban hành công văn chỉ đạo việc thực hiện sử dụng hệ thống phần mềm quản lý khiếu nại, tố cáo
16/03/2018
Ngày 16 tháng 3 năm 2018, UBND huyện Thanh Liêm đã ban hành Kế hoạch số 132/KH-UBND về việc ứng dụng công nghệ thông tin huyện năm 2018