Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

H%E1%BB%87%20th%E1%BB%91ng%20v%C4%83n%20b%E1%BA%A3n%20quy%20ph%E1%BA%A1m%20ph%C3%A1p%20lu%E1%BA%ADt  
06/11/2018
Ngày 31 tháng 10 năm 2018, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Hà Nam
06/11/2018
Ngày 02 tháng 11 năm 2018, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chế độ báo cáo thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam
06/11/2018
Ngày 02 tháng 11 năm 2018, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND Ban hành Quy định về chế độ chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo sau đại học
30/10/2018
Ngày 26 tháng 10 năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND về việc Ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện mua sắm tài sản tập trung trên địa bàn tỉnh Hà Nam
03/10/2018
Ngày 20 tháng 9 năm 2018, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định về hoạt động kiểm định, giám định xây dựng trên địa bàn tình Hà Nam
13/09/2018
Ngày 31 tháng 8 năm 2018, UBNd tỉnh đã ban hành Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế phối hợp công tác quản lý môi trường tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND ngày 14/8/2013
12/09/2018
Ngày 31 tháng 8 năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ban hành "Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam"
12/09/2018
Ngày 04 tháng 9 năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý hoạt động xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Nam
06/09/2018
Ngày 05 tháng 9 năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND về việc thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp trên địa bàn tỉnh Hà Nam
06/09/2018
Ngày 05 tháng 9 năm 2018, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 33/2018 về việc ửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý, sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành theo Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 28/8/2013 của UBND tỉnh Hà Nam
06/09/2018
Ngày 05 tháng 9 năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 25/8/2016 của UBND tỉnh Hà Nam
20/08/2018
Ngày 17 tháng 8 năm 2018, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hà Nam
17/08/2018
Ngày 10 tháng 8 năm 2018, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND về việc hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thuộc diện dôi dư do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, có nguyện vọng thôi việc
17/08/2018
Ngày 10 tháng 8 năm 2018, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam
17/08/2018
Ngày 17 tháng 8 năm 2018, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Hà Nam
123
Previous Page 1-15 Next Page