Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thủ tục hành chính 1. Thủ tục hành chính cấp huyện  
15/01/2019
Ngày 9 tháng 1 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 78/QĐ-UBND về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam
28/09/2018
Ngày 28 tháng 9 năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1744/QĐ-UBND về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Hà Nam
26/07/2018
Ngày 26 tháng 7 năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1271 và 1272 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Nam
16/07/2018
Ngày 16 tháng 7 năm 2018, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 1230/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Nội vụ tỉnh Hà Nam
06/03/2018
Ngày 06/3/2018, UBND tỉnh đã ban hành QUyết định số 386/QĐ-UBND ề việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật; lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm; lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Tư pháp Hà Nam
12
Previous Page 1-15 Next Page