Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xã Thanh Nghị: Cử Thanh niên ưu tú sẵn sàng nhập ngũ tham gia học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng năm 2024

Thông tin cần biết  
Xã Thanh Nghị: Cử Thanh niên ưu tú sẵn sàng nhập ngũ tham gia học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng năm 2024
Tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác quốc phòng, quân sự địa phương, trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Quân đội và Công an nhân dân, tạo nguồn xây dựng lực lượng dự bị động viên, nguồn cán bộ ở cơ sở sau này.
Thực hiện Thông báo số 392 – TB/HU, ngày 10 tháng 01 năm 2024 của Huyện uỷ Thanh Liêm về việc triệu tập thanh niên sẵn sàng nhập ngũ năm 2024 tham gia lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng năm 2024.
56.jpg

Xác định nhiệm vụ xây dựng Đảng phải là khâu then chốt trong toàn bộ tiến trình cách mạng của Đảng. Một trong những khâu quan trọng của Xây dựng Đảng, là xây dựng đội ngũ đảng viên. Đảng bộ xã Thanh Nghị đã cử 08 học viên là những thanh niên ưu tú chuẩn bị lên đường nhập ngũ năm 2024 tham gia lớp bồi dưỡng.

Vì vậy, việc trang bị cho các bạn trẻ những hiểu biết căn bản về Đảng, về truyền thống cách mạng của quê hương, đất nước; tạo động lực cho các đoàn viên, thanh niên sẵn sàng nhập ngũ phấn đấu học tập, rèn luyện, sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảngtiếp nối truyền thống yêu nước, góp sức trẻ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng, dành cho đối tượng thanh niên ưu tú đã khám tuyển, sẵn sàng lên đường nhập ngũ năm 2024.

57.jpg
58.jpg

(Quang cảnh lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng dành cho đoàn viên thanh niên sẵn sàng nhập ngũ năm 2024)

 Trong khóa học các học viên được học những nội dung của chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng, gồm các chuyên đề cơ bản nội dung về Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Nội dung Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên CNXH; Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Nhận diện những quan điểm sai trái và các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước ta trên mạng xã hội; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam gắn với việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là nội dung ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức chính trị cho thanh niên, bồi đắp và nuôi dưỡng lý tưởng cho thanh niên về sự nghiệp cách mạng của Đảng; giúp thanh niên hiểu rõ hơn về Đảng, về quá trình đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, tạo động lực cho các thanh niên phấn đấu học tập, rèn luyện ở môi trường quân đội để trở thành những quân nhân ưu tú, phấn đấu sớm trở thành lớp Đảng viên trẻ kế cận cho Đảng.

Kết thúc lớp học các học viên viết bài thu hoạch để đánh giá kết quả học tập và được Trung tâm Chính trị huyện cấp giấy chúng nhận hoàn thành chương trình để các học viên làm cơ sở phấn đấu tiếp theo trong môi trường Quân đội sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.