Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xã Liêm Thuận: Thực hiện tiêu chí xây dựng cơ sở hạ tầng văn hoá trong xây dựng NTM nâng cao.

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động của các xã, thị trấn  
Xã Liêm Thuận: Thực hiện tiêu chí xây dựng cơ sở hạ tầng văn hoá trong xây dựng NTM nâng cao.
Liêm Thuận là một trong 2 địa phương được huyện Thanh Liêm lựa chọn xây dựng NTM nâng cao năm 2023. Hiện nay, xã đang thực hiện các tiêu chí chưa đạt trong đó khẩn trương hoàn thiện xây dựng cơ sở hạ tầng văn hoá.
162.jpg
163.jpg
Đối với tiêu chí số 6, về cơ sở vật chất văn hoá, xã xác định đây là một trong những tiêu chí khó thực hiện. Bởi để đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất của các nhà văn hoá thôn thì cần nguồn kinh phí lớn. Do đó ngay từ khi bắt đầu triển khai xây dựng NTM nâng cao, xã đã quy hoạch diện tích đất xây dựng nhà văn hoá và các thiết chế văn hóa. Đồng thời, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư để tập trung xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa. Sau khi rà soát toàn xã có 5 thôn, trong đó 3 thôn phải xây dựng nhà văn hoá mới, 2 thôn chỉnh trang sửa chữa lại. Đến nay thôn Gừa Sông và Thôn Nga đã khởi công xây dựng nhà văn hoá, thôn Thị đang trong quá trình hoàn thiện; thôn Lau Chảy và Chằm Vải đã được sửa chữa, chỉnh trang theo tiêu chí NTM nâng cao. Xã cũng đang chỉnh trang sửa chữa lại nhà văn hoá trung tâm xã và các công trình phụ trợ. Ngoài kinh phí hỗ trợ của Nhà nước, của cấp trên, khi được tuyên truyền, vận động, nhân dân các thôn trong xã cơ bản đều đồng thuận đóng góp để hoàn thiện tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, góp phần sớm hoàn thiện tiêu chí cơ sở vật chất văn hoá trong lộ trình xây dựng NTM nâng cao tại địa phương, đưa Liêm Thuận trở thành xã NTM nâng cao vào cuối năm 2023./