Skip Ribbon Commands
Skip to main content

V/v thực hiện Công điện số 1838/CĐTTg ngày 27/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch COVID-19

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH  
V/v thực hiện Công điện số 1838/CĐTTg ngày 27/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch COVID-19