Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Vốn Ngân sách huyện Thanh Liêm ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội đạt trên 6 tỷ đồng.

Tin tức - Sự kiện Ngân hàng Chính sách Xã hội  
Vốn Ngân sách huyện Thanh Liêm ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội đạt trên 6 tỷ đồng.
Để tiếp tục triển khai, thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014; Kết luận số 06- KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Ngay từ đầu năm 2024, HĐND- UBND huyện Thanh Liêm đã chuyển vốn từ Ngân sách huyện ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách, số tiền 1.200 triệu đồng, đưa tổng số vốn ủy thác qua Ngân hàng CSXH lên 6.031 triệu đồng từ tháng 01/2024.
15.jpg

Ngân hàng CSXH giải ngân cho khách hàng tại Điểm giao dịch xã Thanh Tân

Nguồn vốn từ Ngân sách huyện đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần cùng nguồn vốn của Chính phủ hỗ trợ tích cực cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách, lãi suất cho vay ưu đãi theo quy định của Thủ tướng Chính phủ trong từng thời kỳ, thời gian vay hợp lý theo chu trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng, vật nuôi… để hộ nghèo và các đối tượng chính sách quay vòng vốn, tăng thu nhập và tạo nguồn tích lũy để trả nợ theo từng kỳ hạn.

Ngay sau khi nhận được vốn ủy thác từ Ngân sách huyện, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện đã tham mưu cho Ban đại diện HĐQT huyện giao chỉ tiêu kế hoạch cho các xã, thị trấn trên cơ sở nhu cầu vay vốn đã được rà soát, tổng hợp. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn, các tổ chức chính trị xã hội để triển khai thực hiện giải ngân nguồn vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách kịp thời tại các Điểm giao dịch xã.

Thời gian tới, Ngân hàng CSXH huyện Thanh Liêm tiếp tục tham mưu với các cấp, các ngành tăng cường nguồn vốn tín dụng chính sách, đặc biệt là nguồn vốn cho vay Hỗ trợ tạo việc làm, đồng thời quản lý tốt nguồn vốn nhằm hỗ trợ kịp thời các mô hình phát triển kinh tế, tạo việc làm, góp phần xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện. /.​