Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Viện kiểm sát nhân dân huyện – TT văn hoá thông tin và thể theo huyện ký kết phối hợp tuyên truyền.

Tin tức - Sự kiện  
Viện kiểm sát nhân dân huyện – TT văn hoá thông tin và thể theo huyện ký kết phối hợp tuyên truyền.
Ngày 17/11/2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện  - Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao huyện Thanh Liêm phối hợp ký kết công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện.
​(Lãnh đạo Trung tam Văn hóa, Thông tin & Thể thao và ​Viện KSND huyện Thanh Liêm 
ký kết quy chế phối hợp)

          Tại lễ ký kết 2 cơ quan đã thông qua quy chế phối hợp, đồng thời thống nhất ký kết 6 nội dung gồm: Tuyên truyền, phổ biến giáo dục cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn huyện, thực hiện nghiêm các quy định của Hiến pháp năm 2013, các quy định của pháp luật có liên quan đến quyền, lợi ích của người dân và doanh nghiệp, các quy định pháp luật khác về đất đai, dân sự, hành chính, hôn nhân gia đình, ….tuyên truyền các văn bản, chỉ thị, Nghị quyết, các cơ chế chính sách; Nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình trong thực thi công vụ, gương mẫu chấp hành phát luật; Tuyên truyền phê phán những biểu hiện tiêu cực, vi phạm pháp luật, công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm…

          Việc ký kết Chương trình phối hợp công tác nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tiếp tục vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Từ đó, giúp người dân nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật, nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực đấu tranh, phòng chống tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện./