Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Tuyên truyền chế độ, chính sách thuộc phạm vi quản lý  
Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội