Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​Về việc lập danh sách hộ nghèo, hộ chính sách xã hội hỗ trợ tiền điện năm 2022

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Tuyên truyền chế độ, chính sách thuộc phạm vi quản lý  
​Về việc lập danh sách hộ nghèo, hộ chính sách xã hội hỗ trợ tiền điện năm 2022