Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND huyện Thanh Liêm Công bố quyết định phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Tin tức - Sự kiện  
UBND huyện Thanh Liêm Công bố quyết định phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2023.
Ngày 24/03, UBND huyện Thanh Liêm tổ chức hội nghị Công bố quyết định phê duyệt đề án xây dựng nâng cao năm 2023 đối với 2 xã Liêm Túc và Liêm Thuận và nghe 2 địa phương báo cáo kết quả rà soát tự đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2022; phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Quân, huyện ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện cùng lãnh đạo các ngành chức năng của huyện.
Đồng chí Trần Văn Quân, HUV - Phó CT UBND huyện phát biểu tại hội nghị xã Liêm Túc

         Hội nghị đã Công bố Quyết định của UBND huyện Thanh Liêm về việc phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Liêm Thuận, và Liêm Túc huyện Thanh Liêm năm 2023. Nghe 2 địa phương báo cáo kết quả rà soát tự đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2022; phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

         Xã Liêm Thuận và Liêm Túc là 2 địa phương đăngh ký thực hiện xây dựng NTM nâng cao năm 2023. Thời gian qua, 2 địa phương đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. Đến nay diện mạo nông nghiệp nông thôn của của 2 địa phương có nhiều thay đổi, nông thôn được quy hoạch phát triển theo hướng văn minh hiện đại, cơ sở hạ tầng được đầu tư nâng cấp ngày càng đồng bộ hiện đại phục vụ hiệu quả cho sản xuất đời sống của nhân dân. Kinh tế phát triển, an sinh xã hội được quan tâm; các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy; môi trường ngày càng được cải thiện, hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố; ý thức trách nhiệm của người dân cũng được nâng lên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định và giữ vững tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội. 


Đồng chí Trần văn Quân, phó CT UBND huyện phát biểu tại hội nghị xã Liêm Thuận

        Đến nay qua tự đối chiếu với Quyết định số 43/2022/QĐ - UBND ngày 16/9/2022 của ủy ban nhân tỉnh Hà Nam xã Liêm Thuận đạt chuẩn 15/19 tiêu chí 53/57 chỉ tiêu xã nông thôn mới và đạt chuẩn 11/19 tiêu chí, 60/75 chỉ tiêu đối với xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Các tiêu chí chưa đạt là quy hoạch, giao thông, tổ chức sản xuất, phát triển kinh tế nông thôn, y tế, văn hóa, thu nhập, môi trường và tiếp cận pháp luật.

        Đối với xã Liêm Túc, Qua rà soát kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới đến nay, xã đã hoàn thành được 19/19 tiêu chí tương ứng với 53/57 chỉ tiêu. Đối chiếu với Quyết định số số 43/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 của UBND tỉnh Hà Nam, về xây dựng xã NTM nâng cao thì xã Liêm Túc đã đạt 14/19 tiêu chí, tương ứng với 57/75 chỉ tiêu, còn 05 tiêu chí, 18 chỉ tiêu chưa đạt là: Quy hoạch, thu nhập, Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều, Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn và Y tế.


Các đại biểu dự hội nghị tại xã Liêm Thuận

        Thời gian này hai địa phương tiếp tục huy động mọi nguồn lực  nâng cao các tiêu chí đã đạt, chỉ đạo xây dựng một số chỉ tiêu tiêu chí chưa đạt. Đảng ủy phân công cán bộ chỉ đạo, tăng cường công tác tuyên truyền thông qua nhiều hình thức phong phú, các phong trào thi đua tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong quá trình triển khai thực hiện.  Giao cho Tiểu ban tuyên truyền phối hợp với Mặt trận Tổ quốc xã, các tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch nội dung tuyên truyền bằng nhiều hình thức... để mọi người dân hiểu rõ nội dung xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao. Các chi bộ thôn phối hợp với ban công tác Mặt trận thôn thực hiện tốt công tác tuyên truyền xây dựng Nông thôn mới nâng cao, đặc biệt tuyên truyền nhiệm vụ trực tiếp về xây dựng Nông thôn mới nâng cao của từng thôn. Phấn đấu xây dựng, hoàn thiện và đạt chuẩn 19/19 tiêu chí, tương ứng 57/57 chỉ tiêu xây dựng Nông thôn mới, thực hiện xây dựng, hoàn thành và đạt chuẩn 19/19 tiêu chí tương ứng với 75/75 chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2023.

       Tại hội nghị các đại biểu đã đóng góp các ý kiến về những kết quả, tồn tại hạn chế, đặc biệt là những chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt. Đồng thời đề xuất những giải pháp để xã Liêm Thuận và Liêm Túc hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2023. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Quân, HUV, Phó chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: xây dựng NTM, NTM nâng cao là nhiệm vụ mang tính chiến lược lâu dài, liên tục và toàn diện trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội địa phương, xây dựng NTM có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, để thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng khu dân cư NTM nâng cao đòi hỏi địa phương cần triển khai một cách quyết liệt với sự thống nhất cao trong chi bộ, và cả hệ thống chính trị, tuyên truyền vận động nhân dân vào cuộc thực hiện công tác xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Đồng chí cũng yêu cầu các phòng chức năng của huyện phân công cán bộ  rà soát hướng dẫn cụ thể từng chỉ tiêu, tiêu chí để 2 địa phương Liêm Thuận và Liêm Túc hoàn thành xây dựng NTM nâng cao năm 2023./