Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBNd huyện ban hành Kế hoạch về việc đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008 năm 2018

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH  
UBNd huyện ban hành Kế hoạch về việc đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008 năm 2018
Ngày 13 tháng 9 năm 2018 , UBND huyện đã ban hành Kế hoạch về việc đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008 năm 2018
Xem chi tiết tại đây Ke hoach 597-H.signed.signed.pdf