Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND huyện ban hành Đề án Thành lập Trung tâm Văn hóa- Thể thao huyện Thanh Liêm

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH  
UBND huyện ban hành Đề án Thành lập Trung tâm Văn hóa- Thể thao huyện Thanh Liêm
Ngày 31 tháng 8 năm 2018, UBND huyện đã ban hành Đề án thành lập Trung tâm Văn hóa- Thể thao huyện Thanh Liêm
Xem chi tiết tại đây De an 570- A.signed.signed.pdf