Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND huyện ban hành Đề án Sáp nhập Trường Tiểu học Liêm Thuận với Trường THCS Liêm Thuận thành Trường Tiểu học và THCS Liêm Thuận huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH  
UBND huyện ban hành Đề án Sáp nhập Trường Tiểu học Liêm Thuận với Trường THCS Liêm Thuận thành Trường Tiểu học và THCS Liêm Thuận huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam
Ngày 3 thangs8 năm 2018, UBND huyện ban hành Đề án số 569/ĐA-UBND Sáp nhập Trường Tiểu học Liêm Thuận với Trường THCS Liêm Thuận thành Trường Tiểu học và THCS Liêm Thuận huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam
Xem chi tiết tại đây De an 569.pdf