Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND huyện ban hành công văn chỉ đạo việc cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008 trong hoạt độ...

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH  
UBND huyện ban hành công văn chỉ đạo việc cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008 trong hoạt động của UBND huyện Thanh Liêm
Ngày 22 tháng 8 năm 2018, UBND huyện đã ban hành Công văn số 537/UBND-KT&HT về việc cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008 trong hoạt động của UBND huyện Thanh Liêm
Xem chi tiết tại đâyCong van 537- Hue.signed.signed.pdf