Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TT HĐND huyện Thanh Liêm giao ban với TT HĐND các xã thị trấn.

Tin tức - Sự kiện  
TT HĐND huyện Thanh Liêm giao ban với TT HĐND các xã thị trấn.
Chiều ngày 24/6, TT HĐND huyện Thanh Liêm tổ chức hội nghị giao ban với TT HĐND các xã, thị trấn đánh giá kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Hoàng Mạnh Dũng, BT HU, CT HĐND huyện dự và chủ trì hội nghị.
06.jpg

06 tháng đầu năm 2024, TT HĐND huyện và TT HĐND các xã, thị trấn đã tổ chức đúng chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch đề ra. Các hoạt động đảm bảo chất lượng, hiệu quả, các kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ kịp thời đúng quy định, trong đó, HĐND huyện đã tổ chức tốt kỳ họp thường lệ giữa năm và 03 Kỳ họp chuyên đề, đảm bảo đúng quy định, ban hành 27 nghị quyết về các nhiệm vụ quan trọng như công tác cán bộ, đầu tư công. Hoạt động giám sát chuyên đề đảm bảo chương trình, kế hoạch, chú trọng nâng cao chất lượng các cuộc giám sát đảm bảo sâu sát cụ thể, thực hiện khảo sát trước khi giám sát, nội dung giám sát việc thực hiện công tác quản lý đầu tư, xây dựng các dự án; việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri …

06 tháng cuối năm, TT HĐND huyện phối hợp tổ chức tốt các kỳ họp, làm tốt công tác điều hòa, phối hợp giữa 2 kỳ họp; tăng cường hoạt động của các tổ Đại biểu HĐND huyện trong giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri. TT HĐND các xã thị trấn nâng cao chất lượng các kỳ họp, đặc biệt là việc ban hành các Nghị quyết tại kỳ họp đảm bảo đúng quy định./