Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai Chương trình hành động, Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết TW 5, TW6 và một số Nghị quyết của B...

Thông tin cần biết  
Triển khai Chương trình hành động, Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết TW 5, TW6 và một số Nghị quyết của Bộ Chính trị
Sáng 7/12, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức hội nghị triển khai các chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ năm, lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; quán triệt, triển khai một số Nghị quyết của Bộ Chính trị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh đến các huyện, thị xã, thành phố và các đảng bộ trực thuộc tỉnh . Huyện Thanh Liêm có tổng cộng 19 điểm cầu . Với tổng số 5732/5989 ,đạt 95,7%  cán bộ đảng viên CCVC tham gia học tập

(Toàn cảnh hội nghị)

       Dự hội nghị tại điểm cầu Nhà Văn hóa Trung tâm huyện  có các đồng chí: đ/c Trần Xuân Thành Phó BT TT huyện ủy; đ/c Hoàng Mạnh Dũng Phó BT CT UBND huyện, các đ/c thường trực huyện ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện đã cùng  tham gia học tập. 

     Tại hội nghị, đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh quán triệt Chương trình hành động, Kế hoạch của Tỉnh ủy Hà Nam thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm: Nghị quyết số 29-NQ/TW “Về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Kết luận số 45-KL/TW “Về định hướng Quy hoạc tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050"; Kết luận số 42-KL/TW về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2023-2025, về chính sách tiền lương; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Nghị quyết số 18-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới". Đồng thời, quán triệt 2 Nghị quyết của Bộ Chính trị gồm: Nghị quyết số 23-NQ/TW "Về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" và Nghị số 26-NQ/TW về “Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

     Tiếp đó, các đại biểu đã nghe đồng chí Đặng Đình Thoảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và đồng chí Đào Đình Tùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy quán triệt các Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về tăng cường, củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới", Nghị quyết số 28-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới" và Nghị quyết số 27-NQ/TW “Về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn mới".

     Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: những nội dung, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo tại Hội nghị Trung ương 5, Trung ương 6 khóa XIII của Đảng, các Nghị quyết của Bộ Chính trị là những vấn đề rất lớn, cơ bản, rất hệ trọng, tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và cương lĩnh xây dựng đất nước. Các chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 và Nghị quyết và Kết luận Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII có ý nghĩa quan trọng, tác động trực tiếp đến việc hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

     Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở tập trung quán triệt sâu sắc những vấn đề mới, các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong các Nghị quyết để thấy rõ đây là những nội dung cơ bản, hệ trọng, có liên quan mật thiết, đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng Hệ thống chính trị và quá trình phát triển kinh tế - xã hội; củng cố quốc phòng an ninh của tỉnh, của địa phương và nâng cao đời sống nhân dân.

   Các Ban xây dựng Đảng, Ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc khẩn trương xây dựng Chương trình hành động, Kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp, thời gian cụ thể, gắn với phân công trách nhiệm cho từng tập thể và cá nhân; khắc phục tình trạng hình thức, rập khuôn của cấp trên, tổ chức thực hiện Nghị quyết có hiệu quả.

   Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với việc xây dựng Chương trình, Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận, Chương trình, Kế hoạch của Trung ương, của Tỉnh ủy và của cấp ủy cấp trên đối với cấp ủy cấp dưới; Kịp thời phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng cách làm hay, hiệu quả cao và kịp thời chấn chỉnh, phê bình những cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị làm chưa tốt.

   Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền; xây dựng nội dung, phương pháp tuyên truyền, giáo dục phù hợp với từng đối tượng, bảo đảm thiết thực, hiệu quả; mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn tỉnh, nhằm tuyên truyền, giáo dục, giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu rõ Nghị quyết, Kết luận của Trung ương và Chương trình hành động, Kế hoạch của Tỉnh ủy.​