Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về việc lấy ý kiến nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Xin ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân vào dự thảo văn bản  
Thông báo về việc lấy ý kiến nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam