Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương Quý 2 năm 2019

Công khai ngân sách Tổng hợp tình hình công khai  
Thông báo công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương Quý 2 năm 2019