Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: Xã Thanh Nghị tổ chức Sinh hoạt chính trị về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm: Xã Thanh Nghị tổ chức Sinh hoạt chính trị về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy Thanh Liêm về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bằng hình thức trực tuyến tại điểm cầu huyện và các xã, thị trấn vào chiều ngày 16/8/2022.     Thành phần về dự có các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, các đồng chí trong BCH Đảng bộ, Trưởng các ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức xã, Cấp ủy các chi bộ trực thuộc và đảng viên trong toàn Đảng bộ. 

     Tại điểm cầu huyện Phó giáo sư Đặng Quang Định – Viện trưởng Viện triết học  - Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã giới thiệu khái quát một số nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam", phương pháp luận và cách tiếp cận những vấn đề có tính nguyên tắc về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đó là sự kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự kế thừa và phát triển, sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn; khẳng định chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam phù hợp với thực tiễn Việt Nam, phù hợp với xu thế thời đại, luôn lấy mục tiêu con người làm trung tâm, với những đặc trưng cơ bản đó là: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; là nhà nước do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất phù hợp; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; có nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới. “Ra sức học tập, nỗ lực phấn đấu và rèn luyện, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" . 

     Qua quán triệt nội dung các bài viết, cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ đã nhận thức sâu sắc về: chủ nghĩa xã hội, bản chất, mục tiêu, quy luật khách quan của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, việc lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; nhận định rõ mô hình chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; khẳng định sự lựa chọn sáng suốt của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng chủ nghĩa xã hội và những vấn đề đặt ra từ thực tiễn, những giải pháp để từng bước xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đồng thời mỗi cán bộ, đảng viên liên hệ gắn với thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong tình hình hiện nay cần phải làm gì để góp phần vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội nói chung và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã nói riêng; tham gia đóng góp xây dựng với cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các mặt công tác thời gian tới./.​