Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: Xã Liêm Thuận vừa tổ chức đại hội HTX Nuôi trồng thủy sản nhiệm kỳ 2020-2025

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm: Xã Liêm Thuận vừa tổ chức đại hội HTX Nuôi trồng thủy sản nhiệm kỳ 2020-2025
Xã Liêm Thuận huyện Thanh Liêm vừa tổ chức đại hội HTX nuôi trồng thủy sản nhiệm kỳ 2020-2025


      HTX nuôi trồng thủy sản ( NTTS) xã Liêm Thuận được thành lập đã thu hút 10 thành viên tham gia, có vốn điều lệ  là 150 triệu đồng. Tổng diện tích nuôi trồng là 3,725 ha. HTX hoạt động theo luật, có điều lệ và phương án sx kinh doanh với các hoạt động chủ yếu là sản xuất giống thủy sản; NTTS; sản xuất kinh doanh vật tư, thức ăn, thiết bị phục vụ  NTTS, chế biến thủy sản, thức ăn chế biến sẵn từ thủy sản, kinh doanh sản phẩm thủy sản.Toàn bộ diện tích  mặt nước ao nuôi trồng  thủy sản nằm trong quy hoạch khu đa canh và diện tích ao hồ trong khu dân cư do xã quản lý.  Hiện các hộ sản xuất đa canh lúa - cá và trồng cây ăn quả kết hợp chăn nuôi. Các con nuôi truyền thống như trắm, chép,  trôi mè, rô phi đơn tính...tổng sản lượng hàng năm đạt khoảng 25-30 tấn. Bình quân đạt từ 5-9tấn/ha/năm. Giá trị sx trung bình đạt 90triệu đồng/ha/năm. Lợi nhuận trung bình 40-50 triệu đồng/ha/năm. Cao gấp 3-4lần so với trồng lúa.  Việc thành lập HTX giúp các hộ trao đổi kinh nghiệm, đưa khoa học công nghệ tiên tiến vào SX  tạo ra chuỗi sản phẩm  có liên kết tiêu thụ, giải quyết công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người dân. Đại hội đã bầu thành viên hội đồng quản trị ( HĐQT) và các chức danh chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc, bầu kiểm soát viên và thông qua điều lệ và phương án SXKD của HTX nhiệm kỳ 2020-2025.