Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: Tích cực triển khai cho vay nhà ở xã hội

Thông tin cần biết  
Thanh Liêm: Tích cực triển khai cho vay nhà ở xã hội
Thời gian qua, Ngân hàng chính sách xã hội huyện Thanh Liêm đã tích cực triển khai thực hiện gói cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ.


      Việc cho vay bằng hình thức đảm bảo, mức vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội, tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng và 70% giá trị dự toán đối với xây mới, cải tạo nhà để ở. Lãi suất cho vay 4,8%/năm, thời gian 15-25 năm, lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất khi cho vay. Tính đến 31/12/2019, Tổng Dư nợ cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP là 3.500 triệu đồng, với 12 hộ được vay vốn thuộc các đối tượng: người có công với cách mạng, cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan quân đội... với lãi suất ưu đãi đã giúp nhiều hộ gia đình chính sách, công chức, viên chức thu nhập thấp có điều kiện xây dựng nhà ở ổn định, yên tâm làm việc, lao động.

      Năm 2020 huyện Thanh Liêm được giao chỉ tiêu kế hoạch là 4 tỷ đồng để cho vay chương trình Nhà ở xã hội trên địa bàn, trong đó có đối tượng "công nhân tại các khu công nghiệp". Để triển khai thực hiện cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn; Hội đoàn thể nhận ủy thác cấp huyện; Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thanh Liêm thực hiện tuyên truyền cho người dân được biết về chính sách cho vay nhà ở xã hội.

      UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện rà soát nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng, đặc biệt tập trung rà soát nhu cầu vay vốn của đối tượng là công nhân tại các khu công nghiệp. Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao năm 2020, chỉ đạo Ban giảm nghèo xã, thị trấn tập hợp hồ sơ của các Tổ Tiết kiệm và vay vốn trong toàn xã, thị trấn.

      Đối với các hội đoàn thể phối hợp với NHCSXH huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP. Tổ chức kiểm tra, giám sát, quản lý hoạt động tín dụng chính sách theo văn bản liên tịch và hợp đồng ủy thác đã ký với NHCSXH huyện; giám sát, chứng kiến Tổ tiết kiệm và vay vốn, họp bình xét người vay vốn công khai, đúng đối tượng; Phối hợp với NHCSXH tổ chức tập huấn cho Tổ TK&VV trong việc nhận, kiểm tra, bình xét và quản lý hồ sơ vay vốn Nhà ở xã hội theo quy định.

     Đối với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện: Phối hợp với UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện rà soát nhu cầu vay vốn nhà ở xã hội; Tham mưu Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện phân bổ, điều chỉnh nguồn vốn cho vay nhà ở xã hội kịp thời giữa các địa phương để đảm bảo giải ngân hiệu quả và đúng đối tượng./​