Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: Tích cực tham gia Cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm: Tích cực tham gia Cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư
Nhằm tăng cường sự hiểu biết của các tầng lớp nhân dân; cán bộ, đảng viên; cán bộ, viên chức, người lao động thuộc hệ thống ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH); cán bộ và hội viên, đoàn viên các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Ngày 23/7/2021, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Thanh Liêm đã ban hành Công văn số: 39/CV-BĐD về việc triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW, gắn với nghiệp vụ chuyên môn và pháp luật về Công đoàn”     Theo đó, Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nhận ủy thác cấp huyện, xã triển khai thực hiện tốt các nội dung: (1) Tổ chức tuyên truyền trong nhân dân, hội viên, tổ viên Tổ TK&VV nội dung Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 cùa Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. (2) Tìm hiểu các quy định về chuyên môn, nghiệp vụ của NHCSXH. (3) Tìm hiểu các quy định của pháp luật về Công đoàn. (4) Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác các cấp tích cực nghiên cứu thể lệ cuộc thi, nghiên cứu các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ ủy thác, Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021, tích cực ôn luyện tham gia thi nhằm đạt kết quả tốt.

     Huyện Thanh Liêm có 132 thí sinh đăng ký tham gia dự thi, đạt 165% chỉ tiêu về số thí thi tối thiểu tham gia dự cuộc thi theo yêu cầu của Ban tổ chức, hết vòng 01 (tuần đầu tiên từ ngày 06/9 đến 10/9/2021) đã có 118 thí sinh tham gia dự thi, trong đó có trên 92% thí sinh dự thi trả lời đúng từ 16/20 câu hỏi trở lên trong vòng 300 giây.

     Cuộc thi được tiếp tục thực hiện trong 2 tuần tiếp theo, vòng 2 (từ ngày 13/9 đến 17/9/2021) và vòng 3 (từ ngày 20/9 đến 24/9/2021), Phòng giao dịch NHCSXH huyện sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nhận ủy thác cấp huyện, cấp xã tích cực ôn luyện tham gia thi đạt kết quả tốt nhất. Đồng thời, thông qua cuộc thi sẽ tiếp tục tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, viên chức, người lao động NHCSXH; cán bộ, hội viên, đoàn viên Hội đoàn thể nhận ủy thác, cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân thực hiện tốt hơn Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội./.