Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: Tập huấn nghiệp vụ công tác đoàn.

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm: Tập huấn nghiệp vụ công tác đoàn.
Huyện đoàn Thanh Liêm tổ chức hội nghị tập huấn chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ đoàn, hội cơ sở năm 2020.

    Trong ½ ngày gần 100 đối tượng là cán bộ huyện đoàn, các đồng chí ban thường vụ đoàn các xã, thị trấn, ban thường vụ đoàn các trường THPT, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và bí thư chi đoàn trực thuộc, được truyền đạt 2 chuyên đề chính gồm: Báo cáo Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, về đấu tranh phản bác các quan điểm thù địch trong tình hình mới; Tình hình dịch CoVi-d-19 ở Việt Nam và trên thế giới; các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới. Thông qua tập huấn giúp cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Đội cơ sở nắm được những vấn đề lý luận chính trị cơ bản nhất của Chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trên cơ sở đó xác định lập trường, quan điểm chính trị, niềm tin vào Chủ nghĩa xã hội, vào công cuộc đổi mới của Đảng và Nhà nước, góp phần đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch; khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong tổ chức Đoàn và trong xã hội. Từ đó giúp cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội trong huyện nâng cao khả năng vận dụng một cách sáng tạo đường lối, quan điểm của Đảng, của Đoàn trong phát triển KT-XH, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh. Bên cạnh đó, đoàn viên trong huyện còn được cung cấp đầy đủ thông tin chính xác về tình hình dịch bệnh CoVid-19 và cách phòng chống trong tình hình mới./​