Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: Tăng cường công tác cho vay đối với chương trình tín dụng Học sinh - sinh viên

Thông tin cần biết  
Thanh Liêm: Tăng cường công tác cho vay đối với chương trình tín dụng Học sinh - sinh viên
Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện, chương trình tín dụng đối với HSSV đã nhanh chóng đi vào cuộc sống và có ý nghĩa to lớn cả về kinh tế, chính trị và xã hội, hợp lòng dân, tạo được sự đồng thuận cao của các cấp, các ngành, của cộng đồng xã hội và đặc biệt là con em hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đồng tình ủng hộ. Đến 14/9/2020, tổng dư nợ chương trình tín dụng HSSV trên địa bàn huyện là 12.700 triệu đồng, với 408 hộ còn dư nợ.


          Để chương trình HSSV tiếp tục phát huy hiệu quả, đồng thời giúp HSSV thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ có thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:

          1. Phòng Lao động, Thương binh và xã hội:

          Đôn đốc các xã, thị trấn thường xuyên rà soát bổ sung kịp thời những đối tượng là hộ nghèo; hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo; hộ cận nghèo; hộ gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh trong thời gian học theo các Thông tư hướng dẫn số 27/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2007; số 34/2011/TT-BLĐTBXH ngày 24/11/2011 và số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Đảm bảo không còn trường hợp thuộc đối tượng vay vốn có nhu cầu vay mà không được rà soát xác nhận theo quy định.

         2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:

          Tăng cường thông tin, tuyên truyền về chương trình cho vay đối với HSSV, đặc biệt về việc nâng mức cho vay đối với HSSV theo Quyết định số 1656/QĐ- TTg ngày 19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

          Chủ động thường xuyên rà soát bổ sung kịp thời những đối tượng là hộ nghèo; hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo; hộ cận nghèo; hộ gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh trong thời gian học và các đối tượng khác theo các Thông tư hướng dẫn, để không còn trường hợp thuộc đối tượng vay vốn có nhu cầu vay mà không được rà soát xác nhận theo quy định.

          3. Các Hội, đoàn thể cấp huyện:

          Tổ chức thông tin tuyên truyền đến các Hội, đoàn thể cấp xã, các tổ TK&VV, hội viên, đoàn viên, các hộ gia đình biết và thực hiện đúng chính sách cho vay đối với HSSV theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 1656/QĐ- TTg ngày 19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức cho vay học sinh, sinh viên.

Phối hợp với NHCSXH huyện tổ chức triển khai thực hiện tốt việc cho vay ủy thác các chương trình tín dụng trong đó có chương trình tín dụng đối với HSSV.

         4. Đài Truyền thanh huyện.

          Phối hợp với NHCSXH huyện, UBND các xã, thị trấn trong công tác tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân về cho vay đối với HSSV theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 1656/QĐ- TTg ngày 19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức cho vay học sinh, sinh viên.

5. Ngân hàng Chính sách xã hội huyện:

Tham mưu UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện chỉ đạo việc triển khai thông tin tuyên truyền, thực hiện quản lý, giải ngân tốt chương trình tín dụng HSSV. Đảm bảo không còn trường hợp nào thuộc đối tượng vay vốn có nhu cầu vay vốn mà không được tiếp cận nguồn vốn.

Yêu cầu các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt chương trình tín dụng đối với HSSV có hoàn cảnh khó khăn năm học 2020- 2021 trên địa bàn huyện./.