Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: quán triệt nội dung nghị quyết TW 8 khóa 12

Tin tức - Sự kiện Tin quốc tế  
Thanh Liêm: quán triệt nội dung nghị quyết TW 8 khóa 12
Huyện ủy Thanh Liêm tổ chức hội nghị học tập quán triệt và triển khai các nội dung Nghị quyết Hội nghị TW 8 khóa 12 của Đảng
          Trong thời gian ½ ngày các đồng chí là lãnh đạo huyện; trưởng phó các phòng ban ngành đoàn thể; bí thư, phó bí thư các chi đảng bộ trực thuộc; bí thư, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong huyện được quán triệt Quy định số 08 của BCH TW Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ chính trị, ủy viên Ban bí thư, ủy viên BCH TW; Kết luận số 37 ngày 17/10/2018 hội nghị lần thứ 8 BCH TW Đảng khóa 12 về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; triển khai nghị quyết số 36 của BCH TW Đảng về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045. Sau hội nghị các đồng chí sẽ xây dựng kế hoạch học tập, thảo luận và viết thu hoạch cá nhân.

      Thông qua học tập quán triệt giúp các đồng chí cán bộ lãnh đạo từ huyện đến cơ sở nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản cốt lõi các nội dung hội nghị TW 8 khóa 12 của Đảng, trên cơ sở đó giúp các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai học tập, quán triệt tuyên truyền, phổ biến và xây dựng chương trình hành động thực hiện các nội dung nghị quyết TW 8 khóa 12 của Đảng tại địa phương đơn vị mình./