Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: Ngân hàng Chính sách xã hội tích cực triển khai nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm

Tin tức - Sự kiện Ngân hàng Chính sách Xã hội  
Thanh Liêm: Ngân hàng Chính sách xã hội tích cực triển khai nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm
Để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn tín dụng chính sách cho các đối tượng thụ hưởng, ngay từ những ngày đầu năm 2023 Phòng giao dịch NHCSXH huyện Thanh Liêm đã tích cực triển khai các chương trình tín dụng chính sách theo chỉ tiêu kế hoạch, với tổng nguồn vốn được tạm giao thực hiện lên đến trên 13 tỷ dồng.
       Theo đó, các chương trình tín dụng cho vay Hộ nghèo, Hộ cận nghèo, Hộ mới thoát nghèo, chương trình tín dụng cho vay Học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg, chương trình cho vay Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và các chương trình tín dụng theo Nghị quyết số 11/NQ- CP, … được phép tăng trưởng tối đa 2% so với dư nợ của từng chương trình tín dụng tại thời điểm 31/12/2022.

       Cùng với đó, nguồn vốn từ ngân sách tỉnh và Ngân sách huyện chuyển sang NHCSXH để cho vay các đối tượng chính sách ngay từ đầu năm được triển khai tại địa bàn huyện lên đến 5,5 tỷ đồng (trong đó nguồn vốn từ ngân sách huyện là 1 tỷ đồng) đã kịp thời đáp ứng nhu cầu về vốn, tạo cơ hội về việc làm cho các lao động tại địa phương và thực hiện các chính sách tín dụng khác.

       Chỉ tính riêng trong tháng 01 năm 2023, doanh số cho vay tại NHCSXH huyện Thanh Liêm đạt trên 13,4 tỷ đồng cho 315 lượt khách hàng được vay vốn. Thời gian tới phòng giao dịch NHCSXH tiếp tục tổ chức giải ngân cho các đối tượng chính sách theo chỉ tiêu kế hoạch đã được tạm giao và chỉ tiêu giao bổ sung (nếu có) nhằm đáp ưng kịp thời về vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn.