Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm khai giảng lớp Sơ cấp LLCT cho cán bộ, chiến sỹ công an huyện năm 2024.

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm khai giảng lớp Sơ cấp LLCT cho cán bộ, chiến sỹ công an huyện năm 2024.
Sáng ngày 15/4, Trung tâm chính trị huyện Thanh Liêm phối hợp với Công an huyện tổ chức khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính cho cán bộ, chiến sỹ Công an huyện khoá I năm 2024. Đồng chí Trần Xuân Thành, Phó BT TT HU dự khai giảng
183.jpg
182.jpg

Trong thời gian 30 ngày liên tục, hơn 30 cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Thanh Liêm sẽ được nghiên cứu, học tập 18 chuyên đề của Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, với các nội dung về những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; Nội dung cơ bản về triết học, kinh tế chính trị học, chủ nghĩa xã hội khoa học và những vấn đề cơ bản về lịch sử, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam… Ngoài ra, trong quá trình nghiên cứu, trao đổi và tiếp thu kiến thức các chuyên đề, học viên sẽ được cung cấp những thông tin mới nhất về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh trong nước và địa phương. Kết thúc khóa học, các học viên đủ điều kiện được cấp bằng Sơ cấp lý luận chính trị theo quy định.

Thông qua chương trình đào tạo Sơ cấp lý luận chính trị nhằm giúp cán bộ, chiến sĩ công an huyện củng cố niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng của Đảng và vận dụng những kiến thức được học vào thực tiễn nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương./