Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: Hiệp thương lần thứ nhất bầu cử Đại biểu HĐND huyện.

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm: Hiệp thương lần thứ nhất bầu cử Đại biểu HĐND huyện.
UBMTTQ huyện Thanh Liêm tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử Đại biểu HĐND huyện Thanh Liêm, nhiệm kỳ 2021-2026.
Tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử Đại biểu HĐND huyện Thanh Liêm nhiệm kỳ 2021-2026, đã thảo luận và thảo thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cơ sở và người tự ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo quy định, số lượng đại biểu HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026  được bầu là 32 đại biểu, dự kiến số lượng đại biểu được giới thiệu ứng cử ở mỗi đơn vị là 64 đại biểu: trong đó các ban xây dựng Đảng, giới thiệu ít nhất là 4 đại biểu; văn phòng HU, HĐND và UBND huyện 10 đại biểu; khối MTTQ và các đoàn thể huyện 11 đại biểu; khối nội chính 6 đại biểu; các cơ quan hành chính, sự nghiệp giới thiệu ít nhất 10 đại biểu; khối xã, thị trấn gồm 5 xã, thị trấn giới thiệu ít nhất 15 đại biểu. Y tế cơ sở, hội Phật giáo huyện, doanh nghiệp tư nhân, HTX DV NN, mỗi khối giới thiệu ít nhất 2 đại biểu. Cơ cấu, thành phần đại biểu là nữ và trẻ tuổi được giới thiệu đúng như quy định. 100% các đại biểu tại hội nghị biểu quyết thông qua cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cơ sở và người tự ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Biên bản thảo thuận được thông qua tại hội nghị./