Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh đối tượng 4 năm 2020.

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm: Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh đối tượng 4 năm 2020.
Hội đồng Giáo dục Quốc phòng an ninh huyện Thanh Liêm tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 năm 2020. Dự lớp bồi dưỡng có Thượng tá Nguyễn Quốc Ân – Phó tham mưu trưởng – Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Nam; đ/c Lê Hoàng Thuyên – TUV – BT HU, các đồng chí TT HU – TT HĐND, lãnh đạo UBND huyện.         Trong thời gian 2 ngày mùng 7 và mùng 8/11, trên 350 đồng chí là cán bộ, giáo viên, công chức, viên chức, đảng viên trong huyện thuộc đối tượng 4 được bồi dưỡng 7 chuyên đề gồm: Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng an ninh; phát triển KT-XH gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh; Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình" bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam, Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong trong tình hình mới và nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục QPAN, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam, Pháp lệnh về lực lượng Dự bị động viên.

         Qua đó, nhằm bồi dưỡng những nội dung chủ yếu về đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tình hình mới; âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam nhằm vận dụng vào thực hiện nhiệm vụ theo cương vị công tác góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh./