Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm. Bỏ phiếu xét đề nghị công nhận xã Thanh Tâm đạt chuẩn NTM kiểu mẫu nổi trội về giáo dục năm 2021.

Thông tin cần biết  
Thanh Liêm. Bỏ phiếu xét đề nghị công nhận xã Thanh Tâm đạt chuẩn NTM kiểu mẫu nổi trội về giáo dục năm 2021.
Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Liêm tổ chức họp thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét công nhận xã Thanh Tâm đạt chuẩn NTM kiểu mẫu nổi trội về giáo dục năm 2021. Đồng chí Trần Xuân Thành Phó BT TT HU, đồng chí Hoàng Mạnh Dũng Phó BT HU, CT UBND huyện dự chủ trì hội nghị.     Qua đánh giá thẩm tra các cơ quan, phòng ban của huyện, kết quả thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu của xã Thanh Tâm đều đạt và đáp ứng đầy đủ yêu cầu các tiêu chí NTM theo Quyết định số 1980 ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2016-2020. Kết quả thẩm tra đến nay xã Thanh Tâm đạt chuẩn 19/19 tiêu chí NTM và 4/4 tiêu chí NTM kiểu mẫu nổi trội, đạt 100%. Đến hết năm 2021, Thanh Tâm không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM. Kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân trong 10 lĩnh vực liên quan đến xây dựng NTM, đạt 95,42% trở lên người dân hài lòng, riêng lĩnh vực giáo dục có 99,47% người dân hài lòng về kết quả xây dựng NTM kiểu mẫu của xã Thanh Tâm nổi trội về giáo dục năm 2021.

     Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đều nhất trí với kết quả báo cáo về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị, xét công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu nổi trội về giáo dục năm 2021. Kết quả bỏ phiếu 100% số phiếu nhất trí đề nghị xét công nhận xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm đạt chuẩn NTM kiểu mẫu nổi trội về giáo dục năm 2021./.