Skip Ribbon Commands
Skip to main content

QUYẾT ĐỊNH V/v công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học trên địa bàn huyện Thanh Liêm năm 2023

Thông tin chương trình nghiên cứu, đề tài khoa học, nhiệm vụ khoa học, đề án, kế hoạch  
QUYẾT ĐỊNH V/v công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học trên địa bàn huyện Thanh Liêm năm 2023