Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở đô thị tại thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, kế hoạch sử dụng đất  
Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở đô thị tại thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm