Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 07: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Chính sách ưu đãi, cơ hội đầu tư, các dự án mời gọi đầu tư  
Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 07: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm