Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc công nhận khu vực Phố Cà, huyện Thanh Liêm đạt tiêu chí đô thị loại V

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, kế hoạch sử dụng đất  
Quyết định về việc công nhận khu vực Phố Cà, huyện Thanh Liêm đạt tiêu chí đô thị loại V