Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật; lĩnh vực đăng ký biện pháp...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật; lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm; lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Tư pháp Hà Nam
Ngày 06/3/2018, UBND tỉnh đã ban hành QUyết định số 386/QĐ-UBND ề việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật;  lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm; lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Tư pháp Hà Nam
Tin liên quan